Ilse Karman, Larense ondernemer in het boekenvak

7 jan.- De naam Ilse Karman is onafscheidelijk verbonden aan uitgeverij De Crime Compagnie. De Larense uitgeverij met vrouwelijke werknemers brengt thrillers uit van voornamelijk vrouwelijke Nederlandse auteurs. Met groot succes. Eén voorbeeld is de Almeerse schrijfster Linda Jansma. Ander voorbeeld: in 2013 praatte het hele Gooi over de thriller ’Het Reservaat’ van Liselotte Stavorinus.

,,Van jongs af aan was ik al­tijd aan het le­zen. De hele bieb heb ik leeg ge­le­zen. Mis­schien was het daar­om wel on­ver­mij­de­lijk dat ik de uit­ge­vers­we­reld ben in­ge­rold. Ik vind veel din­gen leuk, en kan me mak­ke­lijk iets nieuws ei­gen ma­ken, maar mijn pas­sie is boe­ken.”
Toch stond het voor de La­ren­se uit­geef­ster Ilse Kar­man niet met­een vast dat haar toe­komst in de boe­ken­we­reld lag. ,,Om eer­lijk te zijn had ik er nooit eer­der over na­ge­dacht dat die boe­ken die ik zo graag las ook ge­maakt moesten wor­den en dat je daar je be­roep van kon ma­ken.” Ze ging Eu­ro­pe­se stu­dies aan de UvA stu­de­ren, een heel bre­de stu­die. ,,Ik ben een ge­ne­ra­lis­t", zegt ze. ,,Ik weet van al­les een beet­je en heb er ge­leerd om op een be­paal­de ma­nier na te den­ken.”

De ou­ders van de in Ber­gen op Zoom ge­bo­ren Kar­man moch­ten in hun tijd niet stu­de­ren. ,,Dus mijn ou­ders wil­den heel graag dat mijn jon­ge­re broer en ik wel gin­gen stu­de­ren. Ze lie­ten ons vrij in onze stu­die­keu­ze. Wij had­den vroe­ger thuis geen boe­ken, maar mijn moe­der nam ons wel ie­de­re week mee naar de bi­bli­o­theek.”

In 1996 had Kar­man haar bul ge­haald en was zwan­ger van haar eer­ste kind. Daar­om ging ze niet di­rect sol­li­ci­te­ren naar een vas­te baan. ,,Ik dacht ’ze zien me aan­ko­men met mijn dik­ke buik', dus ik ben naar een uit­zend­bu­reau ge­stapt. Bij uit­ge­ve­rij Anthos in Am­ster­dam kreeg ik een baan­tje als se­cre­ta­res­se. Ik weet nog dat ik daar bin­nen kwam en al die boe­ken zag. Als­of ik een kind in een snoep­win­kel was. En dat was het mo­ment dat ik wist dat dit was wat ik wil­de doen: van je hob­by je be­roep ma­ken'.”

Na het tij­de­lij­ke werk bij Anthos volg­den er meer baan­tjes. ,,Bij een ma­chi­ne­fa­briek, de Ho­ge­school voor de Kun­sten, van al­les ei­gen­lijk. Na ver­loop van tijd werd ik te­rug ge­vraagd door Anthos. Ik mocht dat part­ti­me ko­men wer­ken en dat was pret­tig, want in­mid­dels was ik moe­der ge­wor­den.” De ge­boor­te van haar doch­ter zorg­de er ook voor dat Am­ster­dam min­der ide­aal be­gon te wor­den als woon­om­ge­ving. ,,Ik wil­de een huis met een tuin. Mijn toen­ma­li­ge part­ner kwam oor­spron­ke­lijk uit ’t Gooi. Zijn ou­ders woon­den hier nog. Maar echt, ik had geen zin in men­sen om me heen met ge­rui­te broe­ken. Dat was het beeld dat ik had van deze om­ge­ving. Op een ge­ge­ven ogen­blik lie­pen we te­gen een ja­ren ’30 huis aan. To­taal af­ge­leefd, maar dat zijn we toen he­le­maal gaan op­knap­pen.”

Blij

Het duur­de twee jaar voor­dat Ilse Kar­man zich thuis­voel­de in La­ren. ,,De ver­an­de­ring was gi­gan­tisch. Ik woon­de in hart­je Am­ster­dam, in de Nes. Daar was het dag en nacht her­rie, ge­lui­den van de straat, la­waai uit de Ier­se pub vlak­bij. Hier werd ik wak­ker van de vo­gels!” Maar in­mid­dels wil Kar­man niet meer weg uit dit dorp. ,,Ik word er blij van als ik be­ken­den te­gen­kom in de su­per­markt. In Am­ster­dam is al­les veel ano­nie­mer. Men­sen hier zijn on­der­ne­mend, pak­ken din­gen op, or­ga­ni­se­ren eve­ne­men­ten. Er zijn al­tijd wel leu­ke din­gen te doen.”

De ver­hui­zing naar La­ren zorg­de er ook voor dat Kar­man een baan in de buurt wil­de vin­den. Die vond ze bij Cou­t­in­ho in Bus­sum. ,,Ook heel tof dat ik daar werd aan­ge­no­men, ik was zwan­ger van de twee­de.” Bij Cou­t­in­ho werk­te de La­ren­se in eer­ste in­stan­tie als web­si­te­re­dac­teur en schuw­de het niet om bij te le­ren. ,,Ik hield me met da­ta­ba­ses be­zig, leer­de me­zelf pro­gram­me­ren uit boe­ken.” Kar­man werd ad­junct-uit­ge­ver Com­mu­ni­ca­tie & Jour­na­lis­tiek van stu­die­boe­ken voor het HBO en WO. ,,Ik ging ho­ge­scho­len en uni­ver­si­tei­ten af, sprak met do­cen­ten, veel net­wer­ken, kij­ken waar be­hoef­te aan was. Heel leuk om te doen. Maar na ver­loop van tijd mis­te ik toch de fic­tie. Ik heb toen een ei­gen bu­reau­tje op­ge­zet: Ma­nu­script­bu­reau de Jury.” Het was de be­gin­tijd van ta­lent­shows zo­als Idols. ,,Dat bracht me op het idee. Heb je wel of geen ta­lent? Mijn bu­reau bood be­gin­nen­de schrij­vers quicks­cans en uit­ge­brei­de lees­rap­por­ten aan. Zo heb ik ook Loes den Hol­lan­der ont­dekt, die met een lees­rap­port van mij aan een uit­ge­ver is ge­ko­men. En nu, tien jaar en ruim twin­tig boe­ken la­ter, is ze sinds be­gin dit jaar over­ge­stapt naar onze uit­ge­ve­rij. Daar ben ik heel blij mee.”

Prijs

,,Loes was het pa­rel­tje uit de tijd van het Ma­nu­script­bu­reau de Jury. Veel ma­nu­scrip­ten mis­sen de kwa­li­teit, of zijn ge­woon niet goed ge­noeg of wor­den uit­ein­de­lijk niet op­ge­pikt. Maar soms weet je dat je 'goud in han­den hebt'. Ook Lin­da Jans­ma werd uit de sta­pel ge­pikt. Lin­da had eerst een an­der boek ge­schre­ven en dat was oké, maar tij­dens ons ken­nis­ma­kings­ge­sprek ver­tel­de ze dat ze nog een ma­nu­script had. En dat was 'Ca­lei­do­scoop­'", zegt Kar­man veel­be­te­ke­nend. Voor wie het ver­haal niet kent: Jans­ma's de­buut­ro­man 'Ca­lei­do­scoop' werd in 2011 ge­no­mi­neerd voor de longlist van de Gou­den Strop en won de Scha­duw­prijs voor de­bu­tan­ten.

File

Na de tijd bij Cou­t­in­ho was de La­ren­se over­ge­stapt naar Boom Uit­ge­vers, waar zij zich even­eens be­zig­hield met het edu­ca­tie­ve fonds en met name stu­die­boe­ken voor de op­lei­din­gen jour­na­lis­tiek en com­mu­ni­ca­tie. ,,Dat was een hele fij­ne uit­ge­ve­rij, maar het na­deel wa­ren de fi­les op de A1. Die fi­les wa­ren echt een ding ge­wor­den toen ik hier in La­ren Ger­ton van Boom te­gen­kwam. Hij had zijn uit­ge­ve­rij Ver­bum al maar wil­de een fic­tie­tak op­zet­ten. We heb­ben met z’n tweeën bij el­kaar ge­ze­ten om te be­kij­ken wat we leuk von­den en zo kwa­men we uit op Ver­bum Cri­me, de tak van de uit­ge­ve­rij die zich spe­ci­aal richt­te op ver­taal­de En­gel­se thril­lers. Ik stond niet meer in de file en kon lek­ker op de fiets naar mijn werk.”

Na ver­loop van tijd vond Kar­man het tijd wor­den om haar ei­gen uit­ge­ve­rij op te rich­ten. Ze kocht de an­de­re helft van de aan­de­len van haar com­pag­non en be­gon De Cri­me Com­pag­nie, uit­ge­ve­rij van on­der an­de­re li­te­rai­re en psy­cho­lo­gi­sche thril­lers van voor­na­me­lijk vrou­we­lij­ke au­teurs. ,,Men­sen zeg­gen vaak 'd­ap­per, dat je voor je­zelf bent be­gon­nen', en dat is in­der­daad span­nend, maar het was wat ik het liefst wil­de.”

Span­nend

Toch werd het in 2014 even echt span­nend voor de uit­ge­ve­rij van thril­lers. Schrijf­ster Sas­kia Noort pro­beer­de via de rech­ter ’Het Re­ser­vaat' van Li­se­lot­te St­a­vo­ri­nus uit de han­del te la­ten ha­len. De po­pu­lai­re thril­ler­schrijf­ster en haar uit­ge­ver von­den dat ’Het Re­ser­vaat' te­veel leek op de best­sel­ler ’De Eet­club' en wa­ren naar de rech­ter ge­stapt om het boek van De Cri­me Com­pag­nie te ver­bie­den. Noort ver­loor de zaak, maar voor Kar­man was het ’wel de span­nend­ste tijd' sinds ze haar ei­gen uit­ge­ve­rij was be­gon­nen. ,,Ik was ver­ant­woor­de­lijk voor mijn ei­gen in­ko­men en dat van mijn me­de­wer­kers en was bang dat de uit­ge­ve­rij wel­eens fail­liet zou kun­nen gaan. Maar de claim ging zó te­gen mijn ge­voel voor recht­vaar­dig­heid in, dat ik er niet over heb ge­peinsd om te set­te­len. Het heeft me sla­pe­lo­ze nach­ten, veel ener­gie en ook om­zet ge­kost, om­dat ik er met mijn hoofd niet bij was.” Te­rug­kij­kend zegt Kar­man: ,,Ik denk dat ik nu niet meer zo in pa­niek zou ra­ken. Het was een heel hef­ti­ge pe­ri­o­de, maar ik ben er wel ster­ker door ge­wor­den en heb er veel van ge­leerd.”

Een van de sel­ling points van De Cri­me Com­pag­nie is de lage prijs voor e-books. ,,We zijn be­gon­nen met alle e-books voor 4,99 euro, in een tijd dat an­de­re uit­ge­vers twaalf tot vijf­tien euro re­ken­den. Met op­zet han­teer­den we de vas­te lage prijs om­dat we in de mu­ziek­in­du­strie had­den ge­zien dat men­sen best be­reid zijn te be­ta­len voor een di­gi­taal pro­duct, mits de prijs over­een­komt met hun ge­voel voor de waar­de.” Zit de toe­komst van haar uit­ge­ve­rij in e-books? Kar­man wei­felt: ,,We den­ken er­over om naast de hui­di­ge uit­ge­ve­rij een e-books-only uit­ge­ve­rij op te zet­ten. We zien dat het aan­tal e-book­le­zers lang­zaam groeit, ook bi­bli­o­the­ken le­nen veel e-books uit. Ik hang niet aan pa­pie­ren boe­ken, het gaat voor­al om de con­tent. Wij bren­gen ver­ha­len, ont­span­ning, je even in een an­de­re we­reld wa­nen. En of die ver­ha­len nou in een e-book, luis­ter­boek, feuil­le­ton of mis­schien zelfs al­leen in beeld wordt ver­pakt, dat maakt niet uit. Ik ver­wacht dat pa­pie­ren boe­ken al­tijd wel zul­len blij­ven be­staan, maar mis­schien wor­den ze in de toe­komst wel heel erg ex­clu­sief of juist re­tro, zo­als de lang­speel­plaat. Be­lang­rijk is dat we mee­gaan in de ont­wik­ke­lin­gen en goed luis­te­ren naar wat de con­su­ment wil.”

Ta­lent be­nut­ten

Zijn boe­ken haar eni­ge pas­sie? ,,Eh nee”, ant­woordt Kar­man la­chend. ,,Ik zit in een heel leuk hoc­key­team. Ik ben er vijf jaar ge­le­den mee be­gon­nen na­dat ik ja­ren langs de lijn naar mijn doch­ters had staan kij­ken. Ik vond het zo’n leuk spel­le­tje en toen er ie­mand naar me toe kwam die zei ’ik ga een nieuw team star­ten, doe je mee’, heb ik geen mo­ment ge­aar­zeld. Dat ik niet kon hoc­key­en was geen be­zwaar. Ik kan na­tuur­lijk niet zo goed spe­len als ie­mand die op haar ze­ven­de met hoc­key is be­gon­nen, maar ik vind het echt su­per­leuk om te doen.’’

,,Dat is denk ik ook waar het om draait. In sport of op het werk. Je moet een ver­de­di­ger niet in de spits zet­ten. Als ie­mand goed is in de ver­koop moet je die niet een ma­nu­script la­ten re­di­ge­ren. Ta­len­ten be­nut­ten en zor­gen dat men­sen doen wat ze goed kun­nen en leuk vin­den. Dat geeft ener­gie. Ik ben on­der­neem­ster, ter­wijl ik niet uit een on­der­ne­mers­nest kom. Mijn ou­ders werk­ten al­le­bei in loon­dienst. Maar ik had zo’n pas­sie voor boe­ken en le­zen en wist ge­woon ’ik wil mijn ei­gen uit­ge­ve­rij'. Ik ben, denk ik, al­leen goed als on­der­neem­ster in het boe­ken­vak. In een an­der vak­ge­bied zou ik geen on­der­ne­mer wil­len zijn.” Bron: Gooi en Eemlander 

 

Zie ook artikel in NRC:   https://www.hebban.nl/artikelen/interview-met-uitgeefster-ilse-karman

Ga terug